Samodzielna kontrola stanu zdrowia w domu – interpretacja wyników

 
Skład moczu w czasie chorób lub infekcji wykazuje wiele znaczących zmian dlatego paski testowe One+Step DUS 10 do badania moczu mogą być bardzo przydatnym wskaźnikiem zdrowia lub choroby.

Test badania moczu jest przydatnym wskaźnikiem  zdrowia lub choroby, gdyż  skład moczu w czasie chorób lub infekcji   wykazuje wiele znaczących zmian. Jako, że test badania moczu jest łatwym w wykonaniu w warunkach domowych, może stać się  rutynową  kontrolą stanu zdrowia. Test One+Step DUS 10 do samokontroli zdrowia może być ogólnym wskaźnikiem zdrowia i pomaga przy rozpoznawaniu chorób lub infekcji  nerek, dróg moczowych, wątroby czy serca.

Zasada i wartości pożądane

Azotyny: W zdrowym moczu azotyny nie są wykrywalne. Pozytywny wynik azotyn może wskazywać na infekcję dróg moczowych.
Proteiny (białka): Zdrowa nerka wydala dziennie 14 mg/dL protein. Wartość ponad wartość normalną może być wskaźnikiem wielu zaburzeń, a także chorób nerek i dróg moczowych. U starszych pacjentów wysoka zawartość protein może czasami wskazywać na problemy sercowe.
Urobilinogen: Urobilinogen w moczu ma zwykle niskie stężenie. Wysokie stężenie urobilinogenu może wskazywać na choroby wątroby lub na stany związane z rozkładem czerwonych krwinek.
Krew: Jeśli w moczu wykrywalne są czerwone krwinki lub hemoglobina, wskazywać to może na choroby lub schorzenia nerek lub dróg moczowych.
Ciężar właściwy moczu: Ciężar właściwy moczu zmienia się zależnie od pory dnia i wynosi między 1.003-1.035. Ciężar właściwy o wartości maksymalnej 1.010 wskazuje mocz rozcieńczony, zaś wartość co najmniej 1.025 wskazuje na mocz skoncentrowany. Niskie wartości mogą po prostu wykazywać nadmierne wchłanianie płynów, wysokie wartości wskazują na niewystarczalne wchłanianie płynów i spowodować odwodnienie. Utrzymujące się niskie wartości mogą jednakże wskazywać na problemy z nerkami zaś utrzymujące się wysokie wartości mogą być oznaką schorzeń klinicznych nerek a nawet serca.
Bilirubina: W zdrowym moczu bilirubina nie jest wykrywalna. Jeśli jest jednak obecna w moczu, może być to wczesnym wskaźnikiem schorzeń wątroby, np. obstrukcja dróg żółciowych lub Hepatitis.
Glukoza: Nerka zwykle wydala małe ilości glukozy. Stężenie ok.100mg/dl oznacza zmiany patologiczne a przy utrzymującym się poziomie może być oznaką cukrzycy.
Ciała ketonowe: Zwykle w tej reakcji w moczu nie powinne być wykryte ciała ketonowe. Wynik pozytywny może wskazywać na cukrzycę.
Wartość pH: Wartość pH moczu wynosi zwykle między 5 a 9. Zbyt wysokie lub zbyt niskie wartości wykazują tworzenie się kamieni w nerkach.
Leukocyty: Zwykle leukocyty nie są wykrywalne w moczu. Wynik pozytywny wskazuje na infekcje dróg moczowych.

Interpretacja wyników

Wyniki testu są porównywane poprzez porównanie koloru na pasku testowym z kolorem na karcie koloru. W przypadku nieoczekiwanych lub wątpliwych wyników należy się upewnić, czy nie minął termin ważności pasków, który widoczny jest na opakowaniu. Test należy powtórzyć za pomocą nowego paska. W przypadku, gdy wyniki odbiegają od normy, należy skonsultować się z lekarzem.

Wskazówka: nie należy podejmować decyzji zdrowotnych bez konsultacji z lekarzem.

Nitryt: Każde jednolite różowe lub czerwone zabarwienie należy odczytać jako wynik pozytywny. Należy skonsultować się z lekarzem. Porównanie wyników testu z białą powierzchnią może pomóc w określeniu stężenia nitrytu, który z reguły jest niewykrywalny. Różowe plamy lub obwódki nie oznaczają pozytywnego wyniku.
Proteiny (białka): Przy wyniku od 30mg/dL (0.3g/L): Należy skonsultować się z lekarzem.
Urobilinogen: Każdy wynik stężenia urobilinogenu poniżej 1 mg/dL oznacza normę. Przy wyniku od 2mg/Dl (35mol/L): Należy skonsultować się z lekarzem. Krew: Jednolita zmiana zabarwienia pola testowego lub zielone plamki na polu testowym (porównać ze skalą barw) oznaczają wynik pozytywny (+). Przy pozytywnym wyniku: Należy skonsultować się z lekarzem. Wskazówka : Wysiłek fizyczny może spowodować wystąpienie krwi w moczu. Podczas menstruacji krew występuje bardzo często w moczu u kobiet. Jednolita zmiana barwy oznacza hemoglobinę lub zniszczone cząsteczki krwi w moczu. Zielone plamki na polu testowym oznaczają zdrowe czerwone krwinki (erytrocyty).
Ciężar specyficzny: Jedno jedyne odchylenie od normy w dół lub w górę nie jest problematyczne (porównać zasadę i wartości żądane). Jednakże utrzymujące się niższe lub wyższe wartości należy omówić z lekarzem. Podwyższone wartości proteiny w moczu ( więcej niż 330mg/dl) wywołują specyficzny ciężar podwyższony.
Bilirubina: Zdrowy mocz nie zawiera bilirubiny, dlatego wynik pozytywny należy skonsultować z lekarzem. W przypadku zażywania leków zawierających chlorpromazynę lub ryfampicynę, na polach testowych mogą zajść reakcje zabarwienia, mylone z pozytywnym wynikiem bilirubiny.
Glukoza: Skalę porównawcza stężenia glukozy wyznacza linia z 6 kolorami, począwszy od negatywnego wyniku (jasnoniebieski), następuje 5 kolorów oznaczających wyniki pozytywne, które wraz z wzrostem stężenia ciemnieją, najwyższa wartość: ciemnobrązowy. Przy pozytywnym wyniku: Należy skonsultować się z lekarzem.
Ciała ketonowe: Skalę porównawczą ciał ketonowych wyznacza linia z 6 kolorami, począwszy od negatywnego wyniku (jasnoróżowy), następuje 5 kolorów oznaczających wyniki pozytywne, które wraz z wzrostem stężenia ciemnieją, najwyższa wartość: bordowo-czerwony. Przy pozytywnym wyniku: Należy skonsultować się z lekarzem.
Wartość pH: Wartość pH moczu waha się zwykle między 5 a 9. Przy wyniku mocno kwaśnym lub mocno alkalicznym: Należy skonsultować się z lekarzem.
Leukocyty: Jeśli w moczu wykryte zostaną leukocyty, zmieni się zabarwienie na pasku testowym – stanie się ciemnoczerwony lub fioletowy. Przy pozytywnym wyniku: Należy skonsultować się z lekarzem.

Ograniczenia testu

Jak przy wszystkich badaniach laboratoryjnych, ostateczna diagnostyka lub decyzje terapeutyczne nie powinny być oparte jedynie na podstawie jednego testu. Substancje powodujące nieprzeciętne zabarwienia moczu mogą wpłynąć na odczytanie pól testowych pasków.

Azotyn sodu (nitryt): przy niskim stężeniu nitrytu w moczu (<0,03 mg) kwas askorbinowy ( wartość >30 mg/dL) może spowodować fałszywie ujemne wyniki. Ujemny wynik nie zawsze oznacza brak występowania u pacjenta bakteriurii. Różowe plamki lub obwódki nie oznaczają pozytywnego wyniku. Ujemne wyniki mogą występować w infekcjach dróg moczowych, wywołanych organizmami bez reduktazy azotynów, kiedy to mocz dla redukcji nitratu w nitryt nie mógł zostać odpowiednio zatrzymany w pęcherzu ( co najmniej cztery godziny), lub gdy brak jest dietetycznego nitratu.
Proteiny: Mocno zasadowy mocz (wartość pH 9) może doprowadzić do fałszywie ujemnych wyników testu. Interpretacja wyników jest utrudniona także przy mętnym moczu.
Urobilinogen: Nie można stwierdzić braku stężenia urobiligenu w próbce moczu. Zakres testu reaguje substancjami obcymi , które, jak wiadomo, reagują odczynnikami Ehrlicha, np. kwasem aminosalicylowym. Medykamenty zawierające sulfonamidy i fenazopirydynę (Azo Gantrisin) mogą zakryć wynik reakcji złotą barwą. Test nie jest skuteczną metodą wykrycia porofrobilinogenu.
Krew: Podwyższony ciężar specyficzny lub zawartość proteiny w moczu mogą zredukować reaktywność aktywności testu krwi. Wirusowa peroksydaza w połączeniu z infekcją dróg moczowych może prowadzić do wyników fałszywie dodatnich. Przy niskim poziomie krwi (>30 mg/dl) stężenie kwasu askorbinowego może prowadzić do fałszywie ujemnych wyników.
Ciężar specyficzny: Mocz zbyt zasadowy może zakłócić wyniki testu, zaś mocz zbyt kwaśny może prowadzić do lekko zawyżonych wyników.
Bilirubina: Metabolity zawarte w medykamentach, np. fenazopirydyna i selen, barwiące przy niskiej wartości pH, mogą spowodować fałszywie dodatnie wyniki. Indykan (siarczan 3-indoksylu) może spowodować od żółto-pomarańczowego do czerwonego zabarwienia i zakłócić interpretację wartości negatywnych lub pozytywnych. Stężenie kwasu askorbinowego (> 30 mg/dl) może wywołać fałszywie ujemne wyniki.
Glukoza: Wysoki ciężar specyficzny (>1.020) w połączeniu z wysoką wartością pH i kwasu askorbinowego (co najmniej 40 mg/dl) w próbkach z niskim stężeniem glukozy (100 mg/dl) może wywołać fałszywie ujemny wynik. Gęstość specyficzna oraz temperatura moczu mogą wpłynąć na reaktywność.
Ciała ketonowe: Przy intensywnie zabarwionym moczu lub takim o wysokim stężeniu L-metabolitów mogą wyjść pozytywne wyniki (śladowe ilości lub mniej). Przy wysokim ciężarze specyficznym i niskich wartościach pH może dojść do fałszywie dodatniego wyniku. Fenoloftaleina może wywołać fałszywie dodatnie wyniki.
Wartość pH: Jeśli po nieprawidłowo przeprowadzonym teście na pasku pozostanie mocz, może dojść do wytrącenia kwasu z cząsteczek proteinowych i wpłynąć na wartość pH. Wartość pH może spaść poniżej faktycznej normy. Zjawisko to nazywane jest „efektem run over”
Leukocyty: Wynik testu nie zawsze zgadza się z wynikiem badania mikroskopowego cząsteczek leukocytów. Wysokie stężenie glukozy, wysoki ciężar specyficzny, wysokie stężenie albuminy, wysokie skoncentrowanie formaldehydu lub krew mogą zakłócić wyniki testu. Fałszywie dodatnie wyniki mogą być czasami wywołane reakcją na zapalenie pochwy.

Działanie

Działanie bazuje na klinicznych i analitycznych badaniach i jest zależne od różnych czynników: wahania przy odczycie zabarwienia, obecność lub brak czynników hamujących lub matrycowych, które z reguły występują w moczu, a także od warunków laboratoryjnych, w których produkt jest testowany (np. światło, temperatura, lub wilgotność). Każdy przedział kolorów odpowiada pewnemu zakresowi wartości. Próbki ze stężeniem analitu mogą być uwarunkowane próbkami lub wahaniami w odczycie i sklasyfikowane między wartościami normalnymi jako jedna z tych dwóch wartości. Wyniki obejmują z reguły jedno z rzeczywistych wartości stężenia. Poniższa lista wykazuje normalne wartości testowe dla obecności analitu w próbce moczu. Z powodu inherentnej zmienności moczu klinicznego w szczególnych warunkach można zaobserwować obecność niskich stężeń.

Należy pamiętać aby przed przystąpieniem do przeprowadzenia testu szczegółowo zapoznać się z instrukcją.

Polecane produkty

Paski do kontroli stanu zdrowia One+Step DUS 10 PREMIUM 100szt

Paski do kontroli stanu zdrowia One+Step DUS 10 PREMIUM 100szt

Test One+Step DUS 10 do kontroli stanu zdrowia w domu. Skład moczu w czasie chorób lub infekcji wykazuje wiele znaczących zmian dlatego pas...
Paski do kontroli stanu zdrowia One+Step DUS 10 PREMIUM 15szt

Paski do kontroli stanu zdrowia One+Step DUS 10 PREMIUM 15szt

Test One+Step DUS 10 do kontroli stanu zdrowia w domu. Skład moczu w czasie chorób lub infekcji wykazuje wiele znaczących zmian dlatego pas...
Zdrowie w ciąży - pałeczki do badania pH miejsc intymnych 5szt

Zdrowie w ciąży - pałeczki do badania pH miejsc intymnych 5szt

Pałeczki do badania pH pochwy SAFECARE 5szt. Prawidłowy przebieg ciąży. Obniżenie ryzyka przedwczesnego porodu. Ogólne wczesne rozpoznanie...
AMNIOCHECK test na wyciek wód płodowych 5szt

AMNIOCHECK test na wyciek wód płodowych 5szt

Test AMNIOCHECK do samokontroli wykrywający wyciek wód płodowych jest łatwym w użyciu testem in vitro w postaci wkładek (5 sztuk w zestawie)...